طرح داستانی

هر فرد مجاز به ارسال حداکثر ۵ طرح داستانی است

/http-khodnevis-ir-1399-03-11-d9-87-d8-b1-d9-81-d8-b1-d8-af-d9-85-d8-ac-d8-a7-d8-b2-d8-a8-d9-87-d8-a7-d8-b1-d8-b3-d8-a7-d9-84-d8-ad-d8-af-d8-a7-da-a9-d8-ab-d8-b1-db-b5-d8-b7-d8-b1-d8-ad-d8-af-d8-a7-d8-b3-d8-aa-d8-a7-d9-86

دبیر علمی دومین مسابقه داستان نویسی خودنویس گفت: بنا به درخواست شرکت  کنندگان، برای شرکت در مسابقه، هر فرد مجاز به ارسال حداکثر پنج طرح است.