گزیده

گزیده‌ای از کتاب میرزامقنی گورکن

/http-khodnevis-ir-1399-03-21-da-af-d8-b2-db-8c-d8-af-d9-87-e2-80-8c-d8-a7-db-8c-d8-a7-d8-b2-da-a9-d8-aa-d8-a7-d8-a8-d9-85-db-8c-d8-b1-d8-b2-d8-a7-d9-85-d9-82-d9-86-db-8c-da-af-d9-88-d8-b1-da-a9-d9-86

گزیده‌ای از کتاب میرزامقنی گورکن نوشته: علی درزی