ارسال اثر

توجه

اولویت نشر صاد انتشار کتاب الکترونیک است. اثر در ابتدا به صورت الکترونیک منتشر می‌شود و چنانچه کتاب موثری شناخته شود و از نظر محتوایی قابلیت صوتی شدن داشته باشد، سرمایه‌گذاری برای انتشار صوتی اثر هم فراهم می‌شود. همچنین نسخه‌ی کاغذی کتاب بنا به درخواست مخاطب منتشر می‌شود.
مهلت بررسی اثر در شرایط عادی دو تا سه ماه است.

.فقط کسانی که عضو شده‌اند می‌توانند این فرم را تکمیل کنندعضو شوید