جوامع بشری از دیرباز که شکل گرفته‌اند، با تب‌وتاب به حرکت جاودانۀ خود ادامه داده، در هر دوره‌ای به شکلی ظاهر شده‌اند. انسان‌ها در دوره‌های بس کهن که در غارها و پناهگاه‌های طبیعی زندگی می‌کردند، به‌گونه‌ای خاص قوت لایموت خود را از آب‌ها و صحراها و جنگل‌ها به دست می‌آوردند و قرن‌های متمادی چنین می‌زیسته‌اند. آن‌ها اندک‌اندک به عصری وارد شده که هنر نوشتن و ثبت‌وضبط وقایع را یافته‌اند. از اینجا تاریخ انسان شروع و وارد مرحلۀ جدیدی از زندگی اجتماعی خود گردیده است. با این حال به‌قول «کارل یاسپرس»، بخش عمدۀ تاریخ از یادها رفته است و از طریق پژوهش و کاوش، تنها به بخش کوچکی از آن دسترسی می‌توانیم یافت.


خرید کتاب از راه‌های زیر: