سی سال پیش، در جنگ و رزم، گاز خردل ریه‌هایش را گرفت. 

پس از سی سال زندگی با درد و رنج، کرونا آمد. 

ریه‌ای نداشت، پس جانش را گرفت. 


خرید کتاب از راه‌های زیر: