تیم ما

دکتر قاسم صفائی نژاد 

مدیر عامل 

محمدرضا شرفی خبوشان

دبیر بخش داستان و روایت

 

بهزاد جامه بزرگ

دبیر بخش  فرهنگ و اندیشه

 

رامبد خانلری

دبیر بخش نوجوان، کتاب تعاملی، چت استوری

 

حسین کریم‌ زاده

مدیر هنری

 

مرضیه مرادی

سرویراستار