نشر صاد با هدف تمرکز بر نشر الکترونیک تاسیس شده است. ما 4 نوع سرویس داریم تحت عنوان داستان و روایت، فرهنگ و اندیشه، نوجوان و ادبیات جهان که نسخه الکترونیک تمام این کتاب‌ها را می‌توانید در همین سایت به صورت ایپاب تهیه کنید و مطالعه کنید و همینطور برخی از کتاب‌های ما نسخه صوتی نیز دارند که آن‌ها را هم میتوانید به طور مستقیم از نشر صاد تهیه کنید.