رمان راز گاروالا عطرساز نوشته‌ی لیلا امانی از سوی نشر صاد منتشر شد

وقایع تاریخی، بستر داستانی کتاب راز گاروالا عطرساز را می‌سازند. اسپانیا و شهرهای زیبای آن، قرطبه و غرناطه در آتش خیانت و کشتارهای مسیحیان علیه مسلمانان می‌سوزد. امیران و فرماندهان مسلمان در واپسین روزهای شکست جنگ و محاصره‌ی شهرهای غرناطه و قرطبه، آشفته و پریشان عهدنامه ننگین ایزابلای کاستیلی را پذیرفته‌اند. امیران قرطبه‌نشین، امیر ارسن و امیر راناس برای نجات، کمک کردن به دیگران را از طریق اردوگاه علم گاروالا عطرساز شروع می‌کنند.


راز گاروالا عطرساز را می‌توانید در