ارسال اثر


توجه: اولویت نشر صاد انتشار کتاب الکترونیک است. اثر در ابتدا به صورت الکترونیک منتشر می‌شود و چنانچه کتاب موثری شناخته شود و از نظر محتوایی قابلیت صوتی شدن داشته باشد، سرمایه‌گذاری برای انتشار صوتی اثر هم فراهم می‌شود. همچنین نسخه‌ی کاغذی کتاب بنا به درخواست مخاطب منتشر می‌شود.

مهلت بررسی اثر در شرایط عادی دو تا سه ماه است.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/05/03
رشته‌ی تحصیلی را بنویسید. رشته‌ی تحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره تلفن همراه را بنویسید. شماره تلفن همراه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن ثابت را بنویسید. شماره تلفن ثابت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

نام اثر را بنویسید. نام اثر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع اثر را انتخاب کنید.
موضوع اثر خود را بنویسید را بنویسید. موضوع اثر خود را بنویسید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

در صورت انتخاب گزینه‌ی «هیچ‌کدام»، موضوع اثر خود را بنویسید

دسته‌بندی اثر را انتخاب کنید.
خلاصه‌ی اثر را بنویسید. خلاصه‌ی اثر را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
علت عدم همکاری نویسنده با ناشر مربوطه: را بنویسید. علت عدم همکاری نویسنده با ناشر مربوطه: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورت انتخاب گزینه‌ی بله، این قسمت را پر کنید.

فایل را انتخاب کنید.

فقط فایل WORD و PDF مجاز است


یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...