نشر صاد روز جهانی کتاب کودک را به کودکان و همه‌ی کسانی که برای ادبیات کودک تلاش می‌کنند تبریک می‌گوید.

موسیقی واژه‌ها

آنگاه که کتاب می‌خوانیم، روح ما به پرواز درمی‌آید
وقتی می‌نویسیم، انگشتان ما آواز سر می‌دهند
واژه‌ها صدای طبل و نوای نی هستند بر صفحه‌ها
مرغانِ آوازخوانند پرکشان و فیل‌هایی نعره‌زنان
رودهایی روان، آبشارهایی فروغلتان
و پروانه‌هایی چرخان
بر بلندای آسمان!
واژه‌ها ما را به رقص فرا می‌خوانند،
وزن‌ها، قافیه‌ها، سم‌ضربه‌ها و صدای بال‌ها،
افسانه‌های کهن و نو، خیالی و واقعی
چه گوشه‌ی دنجی در خانه باشی
چه در گذر از مرزها
شتابان به‌سوی سرزمین و زبانی تازه
در همه‌حال، داستان‌ها و شعر‌ها از آنِ تو هستند
آنگاه که واژه‌ها را با یکدیگر سهیم می‌شویم
صداهای ما به موسیقی آینده بدل می‌شوند
به صلح و شادمانی و دوستی
و ترانه‌ی امید


The music of words

,When we read, our minds grow wings

,When we write, our fingers sing

,Words are drumbeats and flutes on the page

,soaring songbirds and trumpeting elephants

,rivers that flow, waterfalls tumbling

butterflies that twirl

!high in the sky

,Words invite us to dance---rhythms, rhymes, heartbeats

,hoofbeats, and wingbeats, old tales and new ones

.fantasies and true ones

Whether you are cozy at home

or racing across borders toward a new land

and a strange language, stories and poems

.belong to you

When we share words, our voices

,become the music of the future

,peace, joy and friendship

a melody

.of hope


نویسنده: Margarita Engle
تصویرگر: Roger Mello
مترجم: رضی هیرمندی

به نقل از شورای کتاب کودک