چهار اثر تنها در سامسون، گره دریایی، خواب‌های سفید و هک‌پلاس به چاپ دوم رسیدند.


کتاب‌ها را می‌توانید از راه‌های زیر تهیه کنید:

نسخه‌ الکترونیک از طاقچه، کتابراه، فراکتاب و کتابچین
نسخه‌ کاغذی از سایت نشر صاد
نسخه صوتی کتاب تنها در سامسون را نیز می‌توانید در طاقچه بشنوید.