درست است که می‌گویند زن‌ها خودشان به‌هم خیانت می‌کنند. چطور یک دختر توانست وارد زندگی مرد متأهّلی که بچه دارد بشود و شرط بگذارد که رهایشان کند؟ اصلاً چطور این دختر به همچین آدمی اعتماد کرده؟ یعنی با خودش فکر نکرد کسی که با زن اوّلش این کار را کند، پس‌فردا هم همین بلا را سر خودش می‌آورد؟ درد تنهایی این دختر آنقدر برایش سخت بوده که به این قیمت به خانۀ بخت رفت!


خرید کتاب از راه‌های زیر: