تمام ماجرا همین بود؛ قصه‌ی کسانی که از اولش هم مسافر  بودند، هرگز هم قراره نبوده که بمانند. دست آخر هم لابه‌لای غبار و مه  راهشان را گرفتند و رفتند که رفتند. 

هر کسی یک جای جاده ایستاد. من ماندم و ردّپاهایی که از خودشان به جا گذاشتند.

یک روز هم می‌رسد که شاید کسی پشت سر من بایستد و به جاهایی نگاه کند که پا گذاشته‌ام. 


خرید کتاب از راه‌های زیر: