خانم معلم در پیام صوتی می‌گوید: بچه‌ها، درس امروزمون کاف هست... ک مثل چی؟

سعیده می‌فرستد: کمد

بهار می‌فرستد: کفش

مینا می‌فرستد: کفن

معلم گوشی را روی زمین می‌گذارد و به صندلی خالی مادرش خیره می‌شود.


خرید کتاب از راه‌های زیر: