تاریخ انتشار: 1400/10/09

موضوع: سپهبد حاج قاسم سلیمانی

قیمت: ۵۶,۵۰۰ تومان

سرباز مکتب

پدیدآورنده:

کتاب سرباز مکتب نوشته سید حسن رضا نقوی درمــورد شــخصیتی اســت کــه مــردم فلســطین او را “شــهید قــدس”، مــردم لبنان او را”شــهید مقاومــت”، مردم عراق و ســوریه او را “سالار شهدای مدافعین حرم”، مردم پاکســــتان او را “بنیانگـذار جبهــۀ مقاومــت”، مــــردم افغانســتان او را “قهرمــان تاریخی”و مــردم ایران او را “سردار آسمانی”و “سردار دل‌ها”مینامند. امریکایی‌ها ایشان را “فردی که آیندۀ خاورمیانه را شــکل می‌دهد و دشــمن شایســته”، اســرائیلی‌ها ایشــان را “فــرد هوشــمند نظــام سیاســی ایران”، انگلیســــی‌ها ایشـــان را “فــرد قدرتمنــد که هیچ چیــز ی نمیتوانــد او را از پا دربیــاورد”، آلمانی‌ها ایشان را متفکر نظامــی و استراتژیســت تــاپ”، فرانســوی‌ها ایشــا‌ن را  “ژنــــرال بیســــایه” روســی‌ها ایشــان را با نام “شکارچی شــکارچیان”یاد می‌کنند.

 

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

معرفی محصول

ماندن یک فرد روی یک پســت بالا نظامی برای چند دهه، در حوزۀ نظامی در هیچ جای دنیا مثال ندارد و بعد از شهادتش مقام معظم رهبری فرمودند: “سردارســلیمانی” اگــر ده ســال دیگــر هــم زنــده میمانــد و بنــده زنــده میماندم و بنا بود که من مشــخص بکنـــــم، او را در هـــمیــــن جــــا نــگــــه مــیداشــتم و کنــار نمیگذاشتم. این جملــــۀ مقــــام معظــم رهبــــری نشان می‎‌‌دهد که سردار سلیمانی یک نابغۀ نظامی بود و تشــییع جنازۀ ایشــان نشــان می‌دهد که درعین حال او جریانســاز ی بود که در قلب مردم جا داشــت. آدم در هر سنی که این کتاب را می‌خواند، راجع به حاج قاســم ســلیمانی مطالبــی را خواهد یافت که دوست دارد در آن حوزۀ خاص راجع به آن بداند.

 

درباره پدید آورنده

نظرات کاربران