آلیش

با آلیش علیه ساجنی؛ انقلاب اسلامی؛ مقاومتی در برابر نظامی ظالمانه

/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

یادداشت محمدقائم خانی درباره‌ی کتاب آلیش منتشرشده در خبرگزاری مشرق را در این مطلب بخوانید.


جنگل برای پدر، سرزمین حیرت بود

/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B4-3

برشی از کتاب آلیش را در این مطلب بخوانید


عشق کارهایی می‌کند که هیچ عهد و شرطی، قادر به انجامش نیست

/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B4-2

برشی از کتاب آلیش را در این مطلب بخوانید


مهدی زارع

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9

معرفی نویسنده کتاب آلیش


آلیش منتشر شد

/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

رمان آلیش نوشته‌ی مهدی زارع از سوی نشر صاد منتشر شد