تحریم دریایی

جاهای جدید، مثل زندگی‌های جدید است

/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

گزیده‌هایی از کتاب گره دریایی