جامعه شناسی

دست به دست هم دهید

/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

یادداشت به قلم محسن آزموده درباره کتاب«دانش اتوپیا»


دانش اتوپیا منتشر شد

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب دانش اتوپیا نوشته‌ی ایمانوئل والرشتاین با ترجمه‌ی محمد غفوری منتشر شد


بخش عمدۀ تاریخ از یادها رفته است

/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

برشی از کتاب تاریخ تحلیلی جامعه‌شناسی دیوان‌سالاری در ایران را در این مطلب بخوانید