جشنواره خاتم

فراخوان ششمین دوره جشنواره خاتم منتشر شد

/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85

فراخوان ششمین دوره جشنواره خاتم در سه بخش داستان کوتاه، روایت داستانی و ویژه پیامبر رحمت در سال 99 منتشر شد.