حفظ محید زیست

یادداشت سمیه سیدیان نویسنده «افسانه جزیره کبودان»

/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%BE%DB%8C%D8%AF

سمیه سیدیان نویسنده داستان محیط‌زیستیِ «افسانه جزیره کبودان» در یادداشتی اهمیت توجه به خبرنگاران به‌ویژه اهالی رسانه فعال در حوزه محیط‌زیست را به ما یادآوری می‌کند.