داستان دینی

دغدغه‌ام در «سیاگالش» طرح شکلی از «الله‌اندیشی» است

/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ابراهیم اکبری دیزگاه با اشاره به آخرین اثرش «سیاگالش» گفت: دغدغه اصلی من طرح شکلی از «الله‌اندیشی» است؛ در دوره‌ای که مردم دماغِ معنوی‌شان دچار اختلال شده و تذکر به این امر که به جای خدا نباید کس یا چیزِ دیگری نشاند.


درباره گونه‌های خاص نیایش

/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4

یادداشت محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر درباره‌ی کتاب مناجات‌الغافلین را در این مطلب می‌خوانید.


سیاگالِش منتشر شد؛ روایتی دینی از یک اسطوره‌ی تالشی

/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C

کتاب سیاگالِش به‌قلم ابراهیم اکبری دیزگاه در دو نسخه‌ی الکترونیک و کاغذی منتشر شد.