داستان مینیمال

باید زنده بماند

/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

گزیده چند داستان مینیمال از کتاب «ها»