روابط عمومی نشر صاد

نقش خلاقانه‌ی طراح جلد کتاب، قلقلک‌دادن حس کنجکاوی مخاطب است

/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

حسن کریم‌زاده، طراح لوگوی صاد معتقد است انتخاب یک کتاب باتوجه به طرح جلد آن، نقش خلاقانه‌ی طراحان گرافیک برای قلقلک‌دادن حس کنجکاوی مخاطب را نشان می‌دهد.