روز جهانی تعریف یک داستان

اگر داستان‌ نبود...

/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

یادداشت شیوا مقانلو نویسنده و مترجم را به‌ مناسبت روز جهانی «تعریف یک داستان» در این مطلب بخوانید