زنجان

رویاهای رنگی یک کور مادرزاد کتاب شد

/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

کتاب «رویاهای رنگی یک کور مادرزاد» به قلم سلمان کریمی در ۲۵۰ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی منتشر شد.