مجید اسطیری

جشن امضای کتاب آقای سالاری و دخترانش

/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4

جشن امضای کتاب آقای سالاری و دخترانش به قلم مجید اسطیری در فروشگاه زیتون برگزار شد.


محتوای رمان‌ها از مسایل اساسی مردم دور است

/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اسطیری می‌گوید: هر اثری که دینی باشد ناگزیر باید به ساحت اجتماعی بشر بپردازد و هر اثری که اجتماعی باشد حتماً باید موضعش را در قبال مسئله بسیار مهم دین روشن کند.


دیدار با فلسفه کاپیتالیسم در کوچه‌های یک رمان خواندنی

/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C

«آقای سالاری و دخترانش» در دیالوگ با «شاه لیر» است

/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مجید قیصری در نشست معرفی و بررسی کتاب «آقای سالاری و دخترانش» گفت: در برخی موارد این اثر به گونه‌ای بازنمایی نمایشنامه «شاه لیر» است ولی کامل به سمت آن نرفت و در ظاهر باقی ماند. اما این نویسنده هوشمندی داشت که معادلی در این فضا ایجاد کرد و دورخیز خوبی بود.


نشست نقد کتاب «آقای سالاری و دخترانش» برگزار می‌شود

/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نشست نقد کتاب «آقای سالاری و دخترانش» به قلم مجید اسطیری با حضور منتقدان و نویسنده اثر سه‌شنبه ۸ تیرماه ساعت ۱۵ در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.


کتاب «آقای سالاری و دخترانش» منتشر شد

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کتاب «آقای سالاری و دخترانش» به قلم مجید اسطیری در ۱۵۰ صفحه و دو نسخه‌ی الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.


حمید بابایی: نویسنده‌ای که متن کهن نخواند بی‌سواد است

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85

حمید بابایی نویسنده‌ای‌ست که با دو رمان «خاک سفید» و «پیاده» خودش را به‌عنوان یک چهره‌ی جدی به ادبیات داستانی ما معرفی کرد. او در سومین رمانش به‌نام «چهل‌و‌یکم» به سراغ یکی از وقایع مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ما یعنی واقعه‌ی گوهرشاد رفته است.