محرومیت

رودررو با «گاف»؛ آیا شرایط زیستن همه‌چیز را عوض می‌کند؟

/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

یادداشت محمدقائم خانی بر رمان «گاف» را که در خبرگزاری مهر منتشر شده است در این مطلب بخوانید.