مسابقه کتاب خوانی فدکیه

مسابقه کتاب‌خوانی خطبه فدکیه برگزار می‌شود

/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AF%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

مسابقه کتاب‌خوانی خطبه فدکیه از سوی نشر صاد و روبیکا برگزار می‌شود