مشارکت مردمی

نشر صاد یک‌ساله شد

/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF

اول اردیبهشت سالروز تأسیس نشر صاد را تبریک می‌گوییم