منتقد

دیدار با فلسفه کاپیتالیسم در کوچه‌های یک رمان خواندنی

/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C

یادداشت «پروانه حیدری» بر کتاب میرزا مقنی گورکن

/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D9%82%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%86