موشن گرافی

رفیقانه؛ اولین مسابقه‌ی جذاب مخصوص «آبجی‌ها و داداشی‌ها»

/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%A8%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7

«رفیقانه» اولین مسابقه‌‌ی مخصوص آبجی‌ها و داداشی‌های ۷ تا ۱۷ ساله است که در قالب‌ها و محورهای متنوع تا ۱۵ مرداد ماه برگزار می‌شود.