مینیمال

«داستان‌های جنگ اینجاس! اینا چیه برداشتین آوردین؟!»

/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C

برشی از کتاب کوآلای خاکستری را در این مطلب بخوانید


نسخه‌ی الکترونیکی کوآلای خاکستری منتشر شد

/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

کوآلای خاکستری مجموعه داستان مینیمال نوشته‌ی فاطمه بهبودی‌ است