نشر دیجیتال

امضای تفاهمنامه همکاری بین نشر صاد و دانشگاه تهران

/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

تفاهمنامه همکاری بین نشر صاد و دانشگاه تهران در زمینه‌ی نشر دیجیتال امضا شد.