پ

نامه‌ی قدردانی مخاطبین خودنویس

/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3

نامه‌ی قدردانی یکی از مخاطبین نشرسرای خودنویس، از یک روستای دور و محروم،  به‌خاطر حمایت‌های خودنویس در راستای کشف و پرورش استعدادهای نویسندگی