گفت و گوی زنده با نویسنده ها

گفت‌و‌گوی زنده با شیوا مقانلو، مترجم کتاب سی‌و‌نه پله

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87

نشر صاد برگزار می‌کند؛ گفت‌و‌گوی زنده با شیوا مقانلو، مترجم کتاب سی‌و‌نه پله