مصاحبه


«پیامبر بی‌معجزه» با مقولات ترس و ایمان کلنجار می‌رود

«پیامبر بی‌معجزه» با مقولات ترس و ایمان کلنجار می‌رود

محمدعلی رکنی با بیان اینکه وقتی ایمان در آدم اتفاق افتاد، تازه مورد امتحان قرار می‌گیرد و موفقیت در هر مرحله‌ای، امتحانی سخت‌تر به دنبال دارد، گفت: «پیامبر بی‌معجزه» کلنجاری با مقوله ترس و ایمان است.